Thua độ World Cup, một người nhảy cầu Mỹ Thuận tự tử

12/0,322