Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Thuận báo cáo việc cán bộ đi nước ngoài