Thủ tướng và 4 trưởng ngành đăng đàn trả lời chất vấn