Thủ tướng quyết định cấp 1.000 tỷ đồng cho các tỉnh thiệt hại sau bão