Thủ tướng Lý Hiển Long cùng phu nhân thân thiện, giản dị khi tham quan, mua nông sản Việt