Thủ tướng: Khắc phục ngay chuyện trẻ dưới 6 tháng tuổi phải đóng tiền xây nghĩa trang