Thủ tướng kêu gọi '6 nhà' tham gia sản xuất, tiêu thụ nông sản