Thủ tướng cách chức Thứ trưởng Công an, Trung tướng Bùi Văn Thành