Thứ trưởng Lê Khánh Hải tranh cử chức Chủ tịch VFF