Thứ trưởng bị cắt xe công, Bộ trưởng đi máy bay hạng thương gia