'Thủ phủ' hoa tết Quảng Ngãi và Quảng Nam tiêu điều sau lũ dữ