Thu nhập gần 15 tỷ đồng từ Google, một cá nhân ở Quảng Nam đang bị truy thu thuế

13/0,806