Thu nhập 15 - 16 triệu đồng/tháng, nhiều kiểm lâm vẫn xin nghỉ việc