Thu Minh: Tôi chưa thể gọi Chi Pu là ca sĩ theo quan điểm thế hệ tôi