Thủ khoa Đại học Đà Lạt và ước mơ nghiên cứu hạt nhân