Thu hồi Huân chương Độc lập của nguyên Phó Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ