Thu hồi gạo hỗ trợ lũ lụt bị chảy nhũn, kết mảng khi cháy