Thu hoạch sầu riêng sớm hơn thời vụ, lãi ít nhưng hậu quả lâu dài

14/0,569