Thót tim nhìn người Huế liều mình cứu lồng cá đang trôi giữa dòng lũ dữ