Thông tin bất ngờ về vụ du khách nước ngoài bị trả lại 'tiền âm phủ'