Thống nhất điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Quy chế phối hợp quản lý khoáng sản giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông