Thợ sửa ống nước trộm hàng trăm triệu đồng của gia chủ