Thiếu tướng Sùng Thìn Cò: 'Thăm dò biết ai tham nhũng thì nên cho nghỉ đi'