Thiệt hại do thiên tai gây ra lên đến 53.200 tỷ đồng