Thiến hóa học "yêu râu xanh" có thực sự cần kíp ở Việt Nam?