Thị trấn biển Italy rao bán hàng trăm căn nhà với giá 1 USD