Thi thể bị trói chân tay, nhét trong bao tải trôi trên sông