Thi thể 1 nam thanh niên đang phân hủy trong bụi cỏ