Thêm một người đàn ông đeo mặt nạ nhận giải Jackpot hơn 39 tỷ đồng