Thêm một ca suy đa tạng, hoại tử tay chân vì ăn tiết canh