THCS và THPT Nguyễn Khuyến: "Trường học như trại lính"