Thấy lỗ trên tường, lấy can đảm khám phá, tìm thấy ác mộng cuộc đời