Thầy giáo giáng gậy vào người học sinh trong lớp học

18/0,417