Thấy con có biểu hiện sau cần nghĩ đến sơ cấp cứu bệnh do nắng nóng