Thất kinh trước cảnh cần cẩu gãy lơ lửng trên đầu người dân