Thành phố Nha Trang tan hoang giữa tâm bão Damrey

13/0,791