Thanh niên xăm trổ hành động dung tục, đe dọa phụ nữ tại trạm BOT: Công an vào cuộc