Thanh niên rơi từ tầng 6 tử vong, để lại thư tuyệt mệnh