Thanh niên nghi ngáo đá trèo lên trụ điện cao gần 100m, ngồi gần 3 tiếng