Thanh niên ngáo đá đánh người, leo lên mui xe la hét

12/0,352