Thanh niên lao vào ô tô tự tử bất thành, bị ăn tát