Thanh niên các dân tộc tỉnh Đắk Lắk hăng hái lên đường nhập ngũ