Thanh niên bị cắt “của quý” vì đắp thuốc nam “vùng kín”