Thanh long Việt Nam bán tại Dubai giá gần 100.000 đồng/kg

14/0,908