Thanh Hóa: Bắt giữ 2,5 tấn thịt lợn bốc mùi trên đường đi tiêu thụ