Thắng Philippines bằng set tennis, U16 Việt Nam vẫn có thể bị loại

12/0,505