Tháng 7, xe con nhập tăng thêm hàng nghìn chiếc, giá xe đang giảm đi

12/0,646