'Thần đèn' nâng tòa nhà thờ giáo xứ nặng hơn 5.500 tấn lên cao 2 mét