'Thần đèn' nâng nhà thờ 5.500 tấn ở Sài Gòn lên 2 m