"Thần đèn" nâng đại giảng đường chùa Huệ Nghiêm nặng 2.000 tấn lên cao 3 mét